Miéling Poéan Indung Saalam Jagad

Alhamdulillah, syukur nu ngalebur jadi kabarokahan keur urang sadayana. Ayeuna téh kaping 21 Februari, minangka poéan miéling bahasa indung internasional, cindekna bahasa sunda pikeun urang sunda.

Ilaharna bahasa dipaké alat komunikasi, pikeun ngalestarikeun budaya khususna sunda. Kumargi kaleresan, abdi ogé urang sunda, ti kawit gubrag ka alam dunya.

Geus teu anéh deui, pikeun ngagunakeun bahasa sunda sapopoéna. Da sifatna urang sunda di mana waé ayana, ngamumulé pisan kana bahasa indung.

Rupa-rupa karyaan diulubiungkeun, pikeun aku mikacinta kana poéan bahasa indung internasional ieu.

Ti mulai barudak sakola jeung guru-guruna, wajib maké pakéan adat sunda, nyaéta kabaya pikeun istri, setélan pangsi pikeun jajakana atawa bapa-bapana.

Ku kasadaran sakabeh rahayat khususna urang sunda, bahasa indung moal leungit ti alam dunya ieu.

Kabéh kaiket ku kabiasaan nu geus ilahar dipiéling na. Rupa-rupa pasanggiri dilakukeun keur ngaryakeun nana

Ti mimiti pasanggiri biantara, maca puisi, nulis carita pondok, sisindiran, panting sunda, being réa-réa deui nu sejen na.

Kucara kitu, bahasa indung ngahijikeun jiwa anu pasolengkrah, saling mikanya’ah. Geus cunduk waktu bahasa indung dipunjulkeun dimana waé urang ayana.

Mugi salawasna ieu bahasa téh, tiasa dimumulé ku anak incu turunan urang. Ku sabab kitu, miéling bahasa indung bisa ngajadikeun pakaya nu luhung dina budaya sunda khususna.

Foot : dokumentasi naryanaindra

4 comments

Comments are closed.